شرایط حفظ حریم شخصی کاربران با توجه به استاندارد های مشتری مداری تعریف شده در دستور کار فروشگاه سیب الکترونیک قرارگرفته و تمام مدیران و کارمندان این فروشگاه با توجه به قوانین حاکم در کشور عزیزمان ملزم به اجرای ان میباشند